LUẬT CỜ TƯỚNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH
ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Số: 11991/1999/UBTDTT-TT1 - Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO
(Về việc ban hành Luật Cờ Tướng)
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định sô 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/1/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Thể dục Thể thao;
Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn Cờ Tướng ở nước ta;
Xét đề nghị của Liên đoàn Cờ Việt Nam và ông Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao I
QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Ban hành Luật Cờ Tướng gồm 6 chương, 30 điều và phụ lục.
ĐIỀU 2: Luật Cờ Tướng này được áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu tư cơ sở đến toàn quốc.
ĐIỀU 3: Luật này thay thế cho các Luật Cờ Tướng đã ban hành trước đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐIỀU 4: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Liên đoàn Cờ Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, ngành TDTT các địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
TM BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN TDTT
PHÓ CHỦ NHIỆM
ĐOÀN THAO
(Đã ký)

Link download:
luat co tuong VN hien hanh.rar
---ad Dhtn Dqhuy---
Chia Sẽ Bài Viết Lên Mạng Xã Hội

    Share